Ban phát triển dự án

Ban phát tiển dự án là một ban chuyên trách thuộc LRAC. Người phụ trách cũng như các thành viên của Ban phát triển dự án đều là sinh viên ngành luật của Trường Đại học Kinh tế – Luật. Định hướng hoạt động chính của Ban là thực hiện và hỗ trợ thành viên, sinh viên thực hiện các hoạt động với các nội dung  sau:

  • Thực hiện công tác tìm kiếm, xây dựng dự án phù hợp với mục tiêu hoạt động của clb, có liên quan nhưng không trọng tâm vào mục đích nghiên cứu hay tư vấn.
  • Liên kết với các tổ chức bên ngoài nhằm mở rộng hoạt động của clb.
  • Giám sát, hỗ trợ dự án của các nhóm dự án.
Advertisement