[CS 05 – 12/2019] CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIẢM TRỪ GIA CẢNH TRONG LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG – THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ

Trần Nguyễn Phước Thông (K5504T) Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp.HCM.   TÓM TẮT Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân được xét giảm trừ gia cảnh. Đây là một quy định tiến bộ trong thuế thu nhập cá nhân nhằm đảm bảo nhu … Tiếp tục đọc [CS 05 – 12/2019] CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIẢM TRỪ GIA CẢNH TRONG LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG – THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ

Advertisement