KĨ NĂNG & YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHẦN VIẾT MEMORANDUM

1. Chứng cứ (facts) và luận điểm pháp lý (legal points) Trong một phiên tòa, tòa án hay bất cứ các bên trong tranh chấp đều cần phải làm sáng tỏ hai vấn đề: thứ nhất là các sự kiện pháp lý và thứ hai là những quy định pháp luật sẽ được áp dụng … Tiếp tục đọc KĨ NĂNG & YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHẦN VIẾT MEMORANDUM

Advertisement

KĨ NĂNG & YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHẦN TRANH BIỆN (Oral Presentation)

1. Cấu trúc lập luận bằng lời trước tòa 1.1. Phần mở đầu Công thức phổ biến để giới thiệu về vai trò của mình trong phiên tòa giả định là một câu như sau: Kính thưa chủ tịch hội đồng và các thành viên hội đồng [xét xử], tôi tên là A cùng đồng … Tiếp tục đọc KĨ NĂNG & YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHẦN TRANH BIỆN (Oral Presentation)

CẤU TRÚC CÂU TRẢ LỜI PHẦN TRANH LUẬN VÀ PHẦN VIẾT MEMORANDUM

1. Phần tranh luận Kết cấu của một bài lập luận bằng lời trước hội đồng xét xử thông thường sẽ có 3 phần: Phần mở đầu, phần phát triển lập luận và phần kết luận. 1.1. Phần mở đầu Người trình bày cung cấp cho người nghe nói chung và hội đồng xét xử … Tiếp tục đọc CẤU TRÚC CÂU TRẢ LỜI PHẦN TRANH LUẬN VÀ PHẦN VIẾT MEMORANDUM