[CS 05 – 12/2018] IUU FISHING[1] – TỪ “THẺ VÀNG” CỦA EU ĐẾN BÀI TOÁN HOÀN THIỆN LUẬT THỦY SẢN TẠI VIỆT NAM

                                                                                                              … Tiếp tục đọc [CS 05 – 12/2018] IUU FISHING[1] – TỪ “THẺ VÀNG” CỦA EU ĐẾN BÀI TOÁN HOÀN THIỆN LUẬT THỦY SẢN TẠI VIỆT NAM