[CS 02 – 03/2017] Bàn về sự phù hợp của hàng hóa theo CISG

Trần Ngọc Phương Minh, Sinh viên K15502, Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp.HCM. Từ ngày 01/01/2017, Công ước của Liên Hợp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, sau đây gọi tắt là CISG) chính thức có hiệu … Tiếp tục đọc [CS 02 – 03/2017] Bàn về sự phù hợp của hàng hóa theo CISG