Thí sinh nào được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu?

Theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, đối với “Chính sách ưu tiên theo khu vực: Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp trung học tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó.

Nếu trong ba năm học trung học có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó.

Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó”.

Các trường hợp sau đây được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú: “Học sinh có hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi, nếu học trung học phổ thông tại địa điểm thuộc huyện, thị xã có một trong các xã thuộc diện nói trên”.

Như vậy, thí sinh học liên tục và tốt nghiệp trung học tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó.

Advertisement