Sinh viên bỏ phiếu bầu cử ở đâu? Sinh viên có hộ khẩu ở tỉnh nhưng đang học tập, sinh sống tại nơi khác thì bỏ phiếu ở nơi đó hay phải về quê địa phương (nơi đăng ký thường trú) để bỏ phiếu?

Theo Điều 29 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) và đại biểu HĐND 2015 quy định:

“-Cử tri là người tạm trú và có thời gian đăng ký tạm trú tại địa phương chưa đủ 12 tháng, cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ở nơi tạm trú hoặc đóng quân.

-Công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, thì đến Ủy ban nhân dân cấp xã xuất trình Hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam để được ghi tên vào danh sách cử tri và nhận thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (nếu xuất trình tại nơi đăng ký thường trú) hoặc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (nêu xuất trình tại nơi đăng ký tạm trú).

-Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.”

Những quy định này nhằm đảm bảo công dân được thực hiện quyền bầu cử bình đẳng cũng như được thực hiện quyền công dân của mỗi cử tri, tránh trường hợp một cử tri có thể đi bỏ phiếu nhiều nơi. Căn cứ vào quy định nêu trên thì sinh viên chỉ được bầu cử tại một điểm bầu cử đã đăng ký là nơi thường trú hoặc tạm trú (đang học tập).

Như vậy, bạn chỉ chọn một trong hai cách sau để đi bỏ phiếu bầu cử:

-Một là đăng ký tên trong danh sách cử tri ở nơi thường trú.

-Hai là đăng ký bỏ phiếu nơi đang tạm trú (nơi đang học tập) để được phát thẻ cử tri để bỏ phiếu.

Advertisement