Ra đường thì ai cũng thấy biển báo giao thông cả, nhung hiệu lực của biển báo giao thông như thế nào thì mình không rõ?

Theo điều 16 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2012/BGTVT) ban hành kèm theo Thông tư số 17 ngày 14/06/2012 của Bộ Giao thông Vận tải, hiệu lực của các loại biển báo nguy hiểm và chỉ dẫn có giá trị trên tất cả các làn đường của một chiều xe chạy và hiệu lực của các loại biển báo cấm và biển hiệu lệnh có thể có giá trị trên tất cả các làn đường hoặc chỉ có giá trị trên một hoặc một số làn của một chiều xe chạy.

Xét điều 17, biển báo hiệu phải đặt ở vị trí để người sử dụng đường dễ nhìn thấy và có đủ thời gian để chuẩn bị đề phòng, thay đổi tốc độ hoặc thay đổi hướng nhưng không được làm cản trở sự đi lại của người sử dụng đường; Biển được đặt về phía tay phải và mặt biển vuông góc với chiều đi.

– Biển báo cấm được đặt ở nơi đường giao nhau hoặc trước một vị trí trên đường cần cấm; (Khoản 1 điều 27)

– Biển báo nguy hiểm được đặt cách nơi định báo một khoảng cách tùy thuộc vào tốc độ trung bình của xe ôtô trong phạm vi 10km tại vùng đặt biển; (Khoản 1 điều 31)

– Biển hiệu lệnh phải đặt trực tiếp tại vị trí cần báo hiệu lệnh, do điều kiện khó khăn nếu đặt xa hơn phải đặt kèm biển số 502; (Khoản 1 điều 35) (502: Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu)

 

Advertisement