Người bắt được gia súc bị thất lạc sẽ được xử lý như thế nào?

Căn cứ vào  điều 242 Bộ luật dân sự 2005 quy định như sau:

Người bắt được gia súc bị thất lạc phải nuôi giữ và báo cho ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. Chủ sở hữu nhận lại gia súc bị thất lạc phải thanh toán tiền công nuôi giữ và các chi phí khác cho người bắt được.

Sau sáu tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì gia súc đó thuộc sở hữu của người bắt được; nếu gia súc bắt được là gia súc thả rông theo tập quán thì thời hạn này là một năm.

Trong thời gian nuôi giữ gia súc bị thất lạc, nếu gia súc có sinh con thì người bắt được gia súc được hưởng một nửa số gia súc sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia súc.

Chẳng hạn việc chúng ta nuôi dưỡng một con bò bị thất lạc, điều này là không vi phạm pháp luật. Nếu sau thời gian 1 năm kể từ lúc đã thông báo nuôi dưỡng con bò thất lạc đó mà không có ai đến nhận thì xem như chúng ta trở thành chủ sở hữu của nó. Nếu có người đến nhận thì cần phải xác minh rõ người đó có chính xác là chủ hay không. Nếu đúng thì người đó phải trả cho chúng ta chi phí nuôi dưỡng trong suốt thời gian con bò bị thất lạc và phải đến cơ quan chức năng yêu cầu hủy thông báo. Trong trường hợp con bò đó sinh được một con nghé thì chúng ta có quyền được hưởng một nửa giá trị tài sản của con nghé và giá trị công nuôi dưỡng con bò.

Advertisement