Nếu con bạn là học sinh của một trường tiểu học công lập, vậy có phải đóng học phí cho trường?

Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH (có hiệu lực ngày 16-5-2016) quy định đối tượng không phải đóng học phí năm học từ 2015-2016 đến năm học 2020-2021 gồm có:

– Học sinh tiểu học trường công lập;

– Học sinh, sinh viên ngành sư phạm hệ chính quy đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước;

– Người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Các ngành chuyên môn đặc thù do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Ngoài ra, Điều 6 của Nghị định 86/2015/NĐ-CP cũng có quy định cụ thể như sau:

Điều 6. Đối tượng không phải đóng học phí

Đối tượng không phải đóng học phí tại các cơ sở giáo dục công lập bao gồm: Học sinh tiểu học; Học sinh, sinh viên sư phạm; Người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học.

Như vậy, nếu con bạn đang là học sinh tiểu học của một trường công lập thì không phải đóng học phí. Bạn có thể tham khảo thêm Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH để biết thêm chi tiết.

Advertisement