Làm thế nào để có thể được nhập hộ khẩu thành phố trực thuộc trung ương?

Theo Khoản 2 Điều 1 Luật Cư trú sửa đổi, bổ sung năm 2013, quy định như sau (Lưu ý: Khoản 2 Điều 1 này sửa đổi bổ sung Điều 20 của Luật cư trú 2006):

Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

  1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên;
  2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây (Tham khảo thêm)

Như vậy, để nhập hộ khẩu cần có hai yếu tố, đó là sự đồng ý của người có sổ hộ khẩu và đáp ứng đủ một trong các điều kiện nêu trên. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại Nghị định 31/2014/NĐ-CP để xác định điều kiện công dân tạm trú được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương.

Advertisement