Hợp đồng lao động được gia hạn như thế nào?

Hợp đồng lao động được kí kết giữa các bên theo nguyên tắc tự nguyện nhằm quy định quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên. Bên cạnh đó, thời gian thực hiện hợp đồng cũng là một điều đáng lưu ý nhất là đối với người lao động để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Theo điều 22- Bộ luật Lao động, hợp đồng lao động gồm 03 loại: hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng có xác định thời hạn và hợp đồng mùa vụ.

Trong đó hợp đồng không xác định thời hạn là hợp đồng không quy định về thời điểm kết thúc hợp đồng. Và có thể chấm dứt dựa trên thỏa thuận của các bên hay luật định.

Hợp đồng có xác định thời hạn là thường có thời gian thực hiện hợp đồng từ 12 tháng đến 36 tháng. Loại hợp đồng này chỉ được gia hạn 01 lần, và không được kéo dài bằng cách thêm vào phần phụ lục hợp đồng. Sau 01 lần gia hạn hoặc khi hết hạn hợp đồng lao động mà người lao động vẫn đi làm quá 30 ngày và người sử dụng lao động muốn tiếp tục sử dụng lao động phải kí hợp đồng không xác định thời hạn. (Theo khoản 2 điều 22- Bộ luật Lao động).

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Với loại hợp đồng này, người sử dụng lao động có thể gia hạn số lần không xác định. Và với hợp đồng mùa vụ dưới 03 tháng thì không bắt buộc phải kí hợp đồng lao động. Nhưng nếu quá 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục công việc, thì hai bên phải kí hợp đồng lao động mới, nếu không kí kết thì hợp đồng sẽ chuyển thành loại hợp đồng có xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Advertisement