Ban Nhân sự

Ban nhân sự là một ban chuyên trách thuộc LRAC. Người phụ trách cũng như các thành viên của Ban nhân sự đều là sinh viên ngành luật của Trường Đại học Kinh tế – Luật. Nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của tổ chức. Do đó việc khai thác tốt nguồn lực này để phục vụ phát triển các dự án là một vấn đề quan trọng trong việc quản lý một tổ chức. Việc quản lý nguồn lực đòi hỏi sự hiểu biết về con người ở nhiều khía cạnh, và quan niệm rằng con người là yếu tố trung tâm của sự phát triển. Các kỹ thuật quản lý nhân lực thường có mục đích tạo điều kiện để con người phát huy hết khả năng tiềm ẩn, giảm lãng phí nguồn lực, tăng hiệu quả của tổ chức. Do vậy, định hướng hoạt động chính của Ban, gồm có nhóm xử lí các công việc vật lí thường ngày và nhóm triển khai các dự án với các nội dung cụ thể:

  • Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, báo cáo, theo dõi và tổ chức bộ máy nhân sự sao cho hoạt động thật hiệu quả.
  • Chăm lo cho lợi ích của toàn thể thành viên về các vấn đề như: Chính sách đào tạo,phúc lợi cũng như rèn luyện các kĩ năng.
Advertisement