NHÓM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG ƯỚC VIÊN TẠI VIỆT NAM – CISGVN

CISGVN được hình thành từ năm 2010, khởi nguồn từ một nỗ lực của Ủy ban tư vấn chính sách thương mại quốc tế của VCCI nhằm vận động chính phủ Việt Nam gia nhập CISG nhằm thúc đẩy hội nhập luật thương mại quốc tế của Việt Nam với thế giới.

CISGVN đã tổ chức thành công chuỗi hội thảo “ Diễn giải và áp dụng CISG trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

Ngày 09/05/2017 vừa qua, các thành viên nhóm CISGVN đã tham gia trình bày tham luận và tham gia thảo luận tại Hội thảo “Nghiên cứu Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế- trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế”. Nhóm CISGVN đã đóng góp 4 bài viết cho Hội thảo về các vấn đề khác nhau liên quan đến chủ đề hội thảo: vấn đề vi phạm hợp đồng trước thời hạn, vấn đề phạt vi phạm, vấn đề bồi thường khoản lợi nhuận bị bỏ lỡ, vấn đề miễn trách do người thứ ba.

Năm 2016, CISGVN xuất bản cuốn sách 101 câu hỏi đáp về Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) đã giúp các doanh nghiệp và các luật sư tiếp cận được các điều khoản của Công ước một cách dễ dàng hơn.

Hiện tại, CISGVN đang tập trung vào dự án mới là tổng hợp và biên soạn 101 án lệ của CISG. Dự án chắc chắn sẽ giúp Việt Nam rất nhiều trong việc áp dụng và sử dụng CISG.

Bên cạnh đó, CISGVN vẫn tiếp tục thực hiện nghiên cứu các vấn đề mà Công ước Viên điều chỉnh; tổ chức các khóa đào tạo về Công ước viên; dịch các tài liệu hữu ích về Công ước viên sang Tiếng Việt; tập hợp, phần tích, bình luận các án lệ tiêu biểu về Công ước Viên.


CISGVN

 CISGVN was formed in 2010, originated from an effort by VCCI’s International Trade Policy Advisory Committee to lobby the Vietnamese government to join CISG to promote Vietnam’s integration into international trade law.

CISGVN successfully organized a series of seminars on “Interpretation and application of CISG in the international contract for the sales of goods.

On May 9th 2017, CISGVN members participated in the presentation of essays and participated in a workshop on “Research on the 1980 Vienna Convention on Contracts for the International Sales of Goods – Liability due to breach of contract of international sales and purchase”. The CISGVN team contributed 4 essays to the Workshop on various issues relating to the seminar topic: Anticipatory breach, penalties for breach, the issue of exemption by third parties.

In 2016, CISGVN published the 101 Q&A on the United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG) which help business and lawyers immensely help lawyers and businessmen understand the Convention.

Right now, CISGVN is focusing on their new project which is compiling and reviewing 101 case law of CISG. The project will surely help with the implementation of CISG in Vietnam.

In addition, CISGVN continues to research on  issues that the Convention adjusts; organize training courses in the  Convention ; translate useful documents about the convention to Vietnamese; summarize, analyse and make the observation the typical case law on the Convention.

Advertisement