Guest speakers of Workshop 2: ON INTERNATIONAL TRADE & CISG AND MEMORANDUM WRITING

Ms. Le Ngoc Bao Trang 

This slideshow requires JavaScript.

1. Mooting Experience 

– Best Memorial and Champion International Humanitarian Law Moot Court Competition 2014 National Round

–  9th best team International Humanitarian Law Moot Court Competition 2015 Asia-Pacific Region Round

–  National Champion ASIA Cup International Law Moot Court Competition 2015

– 3rd Best Oralist for the Applicant ASIA Cup International Law Moot Court Competition 2015 Asia Regional.

2. Publications:

Have research published in HCMULaw Student Journal of Legal Science and International Journal of Social-Legal Research.

3. Work Experience:

Junior Associate of Allens & Linklaters, Vietnam Branch.

4. Academic Events:

– General Secretariat & Judge of HCMC University of Law Moot Court Competition 2015

– Judge of V-Moot Competition 2017

– Academic Advisor of UEL Moot Court Competition 2017.

Mr. Duong Anh Son 

This slideshow requires JavaScript.

1. Work experience: 

– Head of Faculty of Economic Law, University of Economics and Law, Vietnam National University in HCMC

– The Arbitrator  of Vietnam International Arbitration Centre (VIAC).

2. Degree:

Doctor (2002)

3. Academic Title:

Associate Professor (2011)

4. Expertise:

Contract Law and International Trade Law

5. Research topics / projects:

– Theoretical and practical basis for construction of the Real Estate Tax Law in Vietnam (2003-2006)

– Assessment of business freedom in Business Law 2005 of Vietnam (2005-2006)

– Scientific argument for improving the Contract Law of Vietnam (2007-2009).

6. Published works:

– Textbook on International trade contract Law, 2005, published by VNU-HCM.

– Law articles:                     

+ 5 articles published in international journals

+ 28 articles in national journals included: Journal of Legislative Studies, Journal of Legal Science, Journal of State and Law, Journal of People’s Court, Journal of Democracy and Law…,

+ 2 posts on International Conference proceedings

+ 13 posts on National Conference proceedings.
Chị Lê Ngọc Bảo Trang

1. Thành tích Moot Court

–  Giải nhất và giải bài viết Memorial xuất sắc nhất International Humanitarian Law Moot Court Competition 2014 vòng Quốc gia

– Đại diện Việt Nam tham gia International Humanitarian Law Moot Court Competition 2014 vòng châu Á – Thái Bình Dương tại Hong Kong năm 2015 (vị thứ 9/24 đội tham gia)

– Giải nhất Asia Cup International Law Moot Court Competition 2015 vòng Quốc gia

– Top 3 cá nhân trình bày xuất sắc nhất cho bên Nguyên đơn Asia Cup International Law Moot Court Competition vòng châu Á tại Nhật Bản năm 2015.

2. Bài viết học thuật

Có bài viết được đăng tải trên Tạp chí Sinh viên và Khoa học pháp lý và Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Pháp lý Xã hội.

3. Kinh nghiệm nghề nghiệp

Chuyên viên tư vấn pháp lý tại Allens & LinkLaters, chi nhánh Việt Nam.

4. Sự kiện học thuật:

– Giám khảo và Tổng thư ký cuộc thi HCMULaw Moot Court Competition 2015

– Giám khảo V-Moot Competition 2017

– Cố vấn chuyên môn cuộc thi UEL Moot Court Competition 2017.

Ông Dương Anh Sơn

1. Kinh nghiệm nghề nghiệp

Trưởng Khoa Luật Kinh tế, trường ĐH Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM.

2. Học vị

Tiến sĩ (2002)

3. Học hàm

Phó Giáo sư (2011)

4. Lĩnh vực Chuyên môn:

Luật hợp đồng và Luật thương mại quốc tế

5. Đề tài/dự án nghiên cứu:

– Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng Luật thuế bất động sản ở Việt Nam (2003-2006)

– Đánh giá quyền tự do kinh doanh trong Luật doanh nghiệp Việt Nam 2005 (2005-2006)

– Luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện pháp luật hợp đồng Việt Nam (2007-2009).

6. Các công trình đã công bố:

– Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế, 2005, NXB ĐHQG TP.HCM.

– Các bài báo về Luật:                     

5 bài báo được đăng trên tạp chí Quốc tế

28 bài đăng trên các tạp chí trong nước bao gồm: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, tạp chí Khoa học pháp lý, tạp chí Nhà nước và Pháp luật, tạp chí Tòa án nhân dân, tạp chí Dân chủ và Pháp luật…,

2 bài đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

13 bài đăng trên Kỷ yếu Hội nghị trong nước.

Advertisement