[BỔ TRỢ KIẾN THỨC] CISG – công cụ phòng tránh rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế

cisg

Công ước Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG), được soạn thảo bởi Ủy ban của Liên Hợp Quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) trong một nỗ lực hướng tới việc thống nhất nguồn luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Công ước này được thông qua tại Viên (Áo) ngày 11 tháng 04 năm 1980 và có hiệu lực từ ngày 01/01/1988. Nội dung của CISG được đánh giá là hiện đại, linh hoạt, phù hợp với thực hiện mua bán hàng hóa quốc tế. Cho đến nay CISG đã trở thành một trong các công ước quốc tế về thương mại được phê chuẩn và áp dụng rộng rãi nhất.

Việt Nam là quốc gia thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, sau Singapore, chính thức phê duyệt việc gia nhập CISG vào ngày 18/12/2015 để trở thành thành viên thứ 84 của Công ước này; và CISG bắt đầu có hiệu lực ràng buộc tại Việt Nam từ ngày 1/1/2017. Việc gia nhập CISG đem lại cho Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam những lợi ích rất đáng kể, bao gồm cả các lợi ích về pháp lý và lợi ích kinh tế.

CISG là gì? Tại sao CISG được gọi là công cụ phòng tránh rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế? Bài viết sau sẽ cung cấp kiến thức cơ bản và cái nhìn tổng quan nhất cho các bạn về CISG.

Bạn đọc có thể tham khảo tại:

https://cisgvn.wordpress.com

——————

The Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) was drafted by United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) in an effort to integration Legal Resource obliged for international contracts for the sale of goods. The Convention was adopted in Vienna (Austria) on 11th April 1980 and took effect on 1st January 1988. The content of the CISG is considered modern, flexible, suitable for the purchase and sale of international goods. So far the CISG has become one of the most widely used International Trade conventions.

Vietnam is the second country in ASEAN, after Singapore, officially approving its accession to the CISG on 18 December 2015 to become the 84th member of this Convention, and the CISG took effect in Vietnam on 1st January 2017. The accession to the CISG gives Vietnam and its enterprises considerable benefits, including legal and economic ones.

What is the CISG? Why is CISG called a risk-prevention tool in the international sale of goods? The following writing will provide you with basic knowledge and overview of the CISG.

 

Advertisement