TRUNG TÂM PHÁP LUẬT HOA KỲ – TRƯỜNG ĐH KINH TẾ – LUẬT

Được thành lập vào ngày 7/12/2016, cho đến nay, Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ (American Law Center – ALC) là một trong những trung tâm đầu tiên về hệ thống Pháp Luật Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ được thành lập và đặt trụ sở tại phòng A.104 –  trường Đại Học Kinh Tế – Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), với mong muốn hỗ trợ thiết thực cho việc nghiên cứu, giảng dạy luật và xây dựng một nền tảng vững chắc, tạo được sự khác biệt trong phương thức đào tạo ngành luật của nhà trường. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tư vấn cho các doanh nghiệp khi họ muốn tiếp cận thị trường Hoa Kỳ và thông qua Trung tâm có thể kêu gọi nguồn tài trợ tài liệu học tập cho cán bộ, giảng viên ngành luật cũng như tăng cường sự hợp tác, liên kết giữa trường ĐH Kinh tế – Luật với các trường có đào tạo luật ở Hoa Kỳ.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ bao gồm Hội đồng trung tâm và Ban điều hành và Hội đồng cố vấn Khoa học. Các hoạt động của Trung tâm được điều hành và thúc đẩy bởi các nhà khoa học và giảng viên của trường ĐH Kinh tế – Luật và các giáo sư của Trường Luật Robert H. McKinney (Hoa Kỳ) và chị Phạm Huyền, trường Luật, Viện ĐH Texas A&M.

Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ đã đề ra những định hướng, mục tiêu cụ thể từ những ngày đầu thành lập. Nhìn chung, trung tâm sẽ góp phần nâng cao hiểu biết của cộng đồng về hệ thống luật pháp Hoa Kỳ đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo ngành Luật và các ngành liên quan, nâng tầm vị thế của trường Đại học Kinh tế-Luật trong chuỗi cung ứng thông tin pháp luật Hoa Kỳ ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Trung tâm pháp luật Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò là cơ sở cung cấp các thông tin pháp lý đáng tin cậy từ quá trình nghiên cứu để phục vụ cho việc cải thiện và phát triển các chính sách của nhà nước cũng như trong mối quan hệ liên kết giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trung tâm sẽ là đầu mối và cơ quan tổ chức, thiết lập cơ hội, môi trường thích hợp để đón chào các chuyên gia, các nhà nghiên cứu pháp luật từ Hoa Kỳ đến làm việc.

truyen thong moot 2

Sau gần 2 năm thành lập, Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ đã tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động để mở rộng phạm vi ảnh hưởng và đẩy mạnh phát triển: đại diện trường Đại học Kinh tế – Luật thực hiện chuyến công tác đến tác đến trường Đại học Indiana (Hoa Kỳ), trường Touro, New York nhằm thống nhất nhiều nội dung hợp tác (07/08/2017); tổ chức các Khóa học hè (Summer School) cung cấp kiến thức liên quan đến Pháp luật Hoa Kỳ; hỗ trợ hướng dẫn đội tuyển Đại học Kinh tế – Luật tham gia cuộc thi “Tòa giả định về luật WTO 2017” tại Hàn Quốc và ALSA International Moot Court Competition (AIMCC) 2018 tại Đại học Yangon, Myanmar; hỗ trợ sinh viên của trường tổ chức cuộc thi Moot Court và các workshop học thuật về pháp luật…

truyen thong moot

Liên hệ:

– Phone: (028) 37244 514 – Ex: 6525

– Email: alc@uel.edu.vn


[ENGLISH CONTENT]

Established in 7th December 2016, up to now, American Law Center (ALC) is one of the first centers researching American law system in Viet Nam.

American Law Center was found and located in the room A.104 – University of Economics and Law (UEL) – HCMC National University – to satisfy the demand for supporting practical of researching, teaching Law and building a firm foundation of education, making the great difference in legal teaching method of UEL. Besides, ALC has provided advice for companies when they wanted to access American’s market and through ALC can call for sponsoring document sources for the cadre, the law lecturers, also intensify cooperation and associate between University of Economics and Law and university educating Law in American.

The system of ALC includes Central Council, Management and Scientific Advisory Board. Activities of ALC are operated and promoted by scientists and lecturers of UEL and professors of University of Law Robert H. McKinney School of Law ( American ) and Ms. Pham Huyen, Dean of Law, Texas A&M University School of Law.

From the beginning, American Law Center has proposed the specific objectives and orientation. In general, ALC will contribute to widening knowledge of people about American Law system as well as raises the quality of training in law and related fields; elevates the status of UEL in the supply chain of the American law information in Vietnam. Besides, ALC will provide reliable legal information from the research process for improving and developing the country’s policies as well as in the relationship between Vietnam and the United States. The center also will be a governing body of the organization to create the suitable chance and environment for Vietnamese people to easily access to American law through meeting and discussing with some legal professors or researchers from the United States.

After almost 2 years of establishment, ALC has actively organized and participated in many activities to expand its scope of influence and promote its development: On behalf of the University of Economics and Law visited Indiana University (USA) and Touro School in New York to sign many agreements about cooperation (07/08/2017); organize Summer School course to provide knowledge related to American law; assist the Team of UEL to participate in “The Asian WTO Moot Court 2017” in Korea and “ALSA International Moot Court Competition 2018” in Yangon University, Myanmar; assist the students of UEL to organize the Moot Court competition and many academic workshops on law…

Contacts:

– Phone: (028) 37244 514-Ex: 6525

– Email: alc@uel.edu.vn

 

Advertisement