[Legal English] Tên bộ và các cơ quan ngang bộ bằng tiếng Anh

This slideshow requires JavaScript.

Click chuột phải vào ảnh và chọn “open image” để xem ảnh lớn.